Miljöpolicy
Miljöpolicy - Geggus Entremattor AB arbetar för att skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, anställda, allmänhet och myndigheter. Vi integrerar miljöfrågorna i verksamheten genom att systematiskt arbeta med att undersöka miljön, göra riskbedömningar, åtgärdar eventuella brister och kontrollerar åtgärderna. Geggus Entremattor AB följer gällande miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av. Vi är ständigt uppdaterade genom Lagvakten. Geggus Entremattor AB åtar sig att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning, hitta nya mer miljövänliga produkter hos våra leverantörer. Vi strävar också efter att använda så lite skadliga ämnen som möjligt, och väljer miljömärkta alternativ vid inköp där så är möjligt. Geggus Entremattor AB skall öka kunskapen och medvetenheten hos våra anställda genom att utbilda, informera och stimulera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet. Geggus Entremattor AB återvinner och avfallssorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt. Miljöbedömning ska om möjligt göras i förväg vid inköp av nya produkter och då tillämpa försiktighetsprincipen. Detta kan göras genom att sträva efter att vid tillverkning minska användningen av naturresurser, minska avfallet, återvinna produkter som material eller energi. Vid utveckling av produkter ska hänsyn tas till att minska miljöpåverkan i dess livscykel. Dessa mål ska uppnås genom att utveckla rutiner för värdering av resultat av miljöarbetet. Alla anställda kunder, myndigheter och leverantörer har tillgång till information via Geggus Entremattor AB:s hemsida.