XL Gummi+borste

ISO-certifiering

För att säkerställa att vi alltid bemöter våra kunder och kontaktpersoner på ett bra och professionellt sätt och för att tillgodose specificerade krav har vi etablerat ett ledningssystem för kvalitet enligt ISO 9001 och miljö enligt ISO 14001. Certifieringen utfärdades av Svensk Certifiering i Norden AB för Geggus Entrémattor AB:s moderbolag Exact i Butik. 

Certificate for ISO 9001:2015, certificate no 9001-0687-2

Certificate for ISO 14001:2015, certificate no 14001-0687-2

Miljöpolicy

Geggus Entrémattor AB arbetar för att skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, anställda, allmänhet och myndigheter. Vi integrerar miljöfrågorna i verksamheten genom att systematiskt arbeta med att undersöka miljön, göra riskbedömningar, åtgärdar eventuella brister och kontrollerar åtgärderna.

Geggus Entrémattor AB följer gällande miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av. Vi är ständigt uppdaterade genom Lagvakten.

Geggus Entrémattor AB åtar sig att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning, hitta nya mer miljövänliga produkter hos våra leverantörer. Vi strävar också efter att använda så lite skadliga ämnen som möjligt, och väljer miljömärkta alternativ vid inköp där så är möjligt.

Geggus Entrémattor AB skall öka kunskapen och medvetenheten hos våra anställda genom att utbilda, informera och stimulera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.

Geggus Entrémattor AB AB återvinner och avfallssorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.

Miljöbedömning ska om möjligt göras i förväg vid inköp av nya produkter och då tillämpa försiktighetsprincipen. Detta kan göras genom att sträva efter att vid tillverkning minska användningen av naturresurser, minska avfallet, återvinna produkter som material eller energi.

Vid utveckling av produkter ska hänsyn tas till att minska miljöpåverkan i dess livscykel. Dessa mål ska uppnås genom att utveckla rutiner för värdering av miljöarbetet.

Kvalitetspolicy

Geggus Entrémattor AB levererar ergonomiska mattor och entrésystem för offentliga miljöer. Vi har genom vårt samarbete med ledande leverantörer inom dessa områden en bred produktportfölj att erbjuda.

Inom företaget har vi mer än 30 års erfarenhet med att arbeta med mattor. Vår grundidé är att ta fram hållbara lösningar för alla typer av miljöer.

Denna kvalitetspolicy uttrycker Geggus Entrémattor AB:s grundläggande värderingar och utgör basen för Geggus Entrémattor AB:s kvalitetsledningssystem.

Geggus Entrémattor AB skall:

  • Alltid bemöta våra kunder och kontaktpersoner på ett bra och professionellt sätt så att specificerade krav tillgodoses och att vi därmed blir ett självklart förstaval som leverantör.
  • Arbeta för att ständigt förbättra vårt kvalitetsarbete genom att aktivt formulera kvalitetsmål baserade på vår processkartläggning.
  • Utveckla våra medarbetares kompetens kontinuerligt genom utbildning och därmed få kompetent och engagerad personal som känner ansvar för sina arbetsuppgifter.
  • Leverera våra produkter enligt fastställda kontrollinstruktioner baserade på våra kunders krav.
  • Fastställa metoder för att utvärdera om våra kunder är nöjda.
  • Hantera avvikelser och reklamationer snabbt och effektivt i vår rapportvakt.
  • Arbeta förebyggande med riskanalyser för att undvika brister och reklamationer.
  • Vara tydligt med kravspecifikationer till våra leverantörer och kontinuerligt utvärdera om kraven uppfylls.
  • Följa tillämpliga krav som lagar, förordningar och föreskrifter.
  • Inneha fullgod ansvarsförsäkring.

GDPR/Integritet

Det är viktigt för oss på Geggus Entrémattor AB att du känner dig trygg med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.

Varför sparar vi dina uppgifter? Geggus Entrémattor AB har formulerat en kvalitetspolicy som du hittar på vår hemsida. Den första och viktigaste punkten lyder så här:

Geggus Entrémattor AB ska alltid bemöta våra kunder och kontaktpersoner på ett bra och professionellt sätt så att specificerade krav tillgodoses och att vi därmed blir ett självklart förstaval som leverantör.

Det här innebär att vi använder prestandacookies för att förbättra webbplatsens laddningstider och användarupplevelse. För att få fram statistik som kan anpassa vårt erbjudande använder vi oss också av Google Analytics.

Om du vill radera cookies som redan finns på din dator, se instruktionerna i din webbläsare under ”Inställningar” eller “Hjälp”. Du kan läsa mer om cookies och hur de används på https://www.pts.se/cookies.

Tveka inte att kontakta oss på Geggus Entrémattor AB om du har frågor gällande vår hantering av GDPR.